logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj
Program "Lepiej Razem niż Osobno"

 

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno” opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był  w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów, Policję - koordynatorów    ds. nieletnich oraz grupy ds. nieletnich Straży Miejskiej.

Wychodząc naprzeciw istniejącym zagrożeniom, Miasto Zabrze w 2007r przystąpiło do konkursu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i złożyło wniosek na dofinansowanie programu profilaktyczno – interwencyjnego pn. „Lepiej Razem Niż Osobno”. Program ten został wysoko oceniony w województwie śląskim i otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizatorami programu był Urząd Miejski w Zabrzu, Policja, Straż Miejska, zabrzańscy pedagodzy i psycholodzy oraz do czerwca 2008 r. również Lokalny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przestępstw.
Zadania programu realizowane były w obszarze bezpieczeństwa w szkole oraz przeciwdziałania przemocy. Nadzór nad właściwą realizacją programu sprawowuje Zespół ds. zapobiegania wykluczeniu społecznemu za pośrednictwem Rady Koordynacyjnej (siedzibą Zespołu jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, więcej informacji o Zespole na stronie www.ckp.zabrze.pl  w zakładce "O nas".

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie:

  • nadzorowania drogi dojścia do szkoły dzieci i młodzieży,
  • reagowania na zjawisko uchylania się od obowiązku szkolnego i nauki,
  • przeprowadzania działań zmierzających do ograniczenia zjawiska żebractwa, molestowania, narkomanii, spożywania alkoholu, palenia papierosów. 

Współczesna szkoła nie może więc być pozostawiona sama sobie.

Realizowany w Zabrzu program wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie na pojawiające się problemy.

Stąd też partnerzy programu wskazali na dalszą konieczność prowadzenia działań edukacyjnych oraz interwencyjnych.
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne
i opierając się na pozytywnym odbiorze prowadzonych dotychczasowych działań zdecydowano o kontynuowaniu  inicjatywy w następnych latach.

Projekt został rozszerzony o kolejny obszar działań (zabrzańskie przedszkola) oraz nowe działania profilaktyczne i organizacyjne.
  


PROGRAM PROFILAKTYCZNO – INTERWENCYJNY
„LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO”


CEL NACZELNY:


Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych. 


OBSZARY DZIAŁAŃ: 

        

·         Realizacja zadań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej     oraz przemocy  w rodzinie

·         Organizowanie szkoleń z zakresu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie w sytuacjach trudnych.

·         Realizacja zgłoszeń dotyczących nieletnich i małoletnich (źródła: rodzice, szkoła
i inne).

·         Rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z dziećmi i młodzieżą oraz z opiekunami prawnymi.

·         Udział patrolu w przeprowadzaniu interwencji  z nieletnimi sprawcami czynów karalnych (np.: rozpylenie gazu, kradzieże i pobicia)

·         Prelekcje profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli.

·         Minimalizowanie liczby uczniów wagarujących poprzez kontrole miejsc grupowania się dzieci i młodzieży.

·         Reagowanie na przypadki przejawów demoralizacji nieletnich i wykroczenia dorosłych mieszkańców miasta. 


 MIEJSCE REALIZACJI:

  • miasto Zabrze


FORMY REALIZACJI:

·         interwencje wychowawcze

·         interwencje kryzysowe

·         rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze

·         warsztaty szkoleniowe

·         kontrolowanie miejsc gromadzenia się nieletnich

·         prelekcje profilaktyczne

·         informacje prasowe oraz audycje radiowe i TV
 

BENEFICJENCI:

  • środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży w szczególności przedszkola i szkoły,
  • środowisko rodziny i środowisko rówieśnicze dzieci i młodzieży.


 

Partnerzy

  
  
bottom