logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj
Rok 2010 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

Od stycznia do września 2010 r. patrol przeprowadził nw. działania:

Wylegitymowano:

 • 581 dorosłych. 
 • 423 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 681 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 194 rozmowy profilaktyczno -  ostrzegawcze  z prawnymi opiekunami nieletnich. 
 • 203 rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 242 czynności w miejscu zamieszkania.
 • 17 pouczeń.

Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:

 • w liczbie 1199 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 577 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp.

Ujawniono:

 • 21 wykroczeń (art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • 4 wykroczenia (art. 13 ust.1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych),
 • 8 wykroczeń (art. 145 Kodeksu Wykroczeń (zaśmiecanie),
 • 6 wykroczeń (art. 97 Kodeksu Wykroczeń (prowadzenie pojazdu bez uprawnień),

Ponadto z uwagi na fakt, że jest to również program profilaktyczny przeprowadzono prelekcje w 122 klasach w 23 szkołach na niżej wymienione tematy:

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Przemoc rówieśnicza.
 • Bezpieczne postawy.
 • Odpowiedzialność prawna i jej konsekwencje.
 • Bezpieczny Internet.

W ramach programu podjęto realizację działań:

 • „Bezpieczne wakacje”.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach działań interdyscyplinarnych uczestnicy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej, kryzysowej, wiedzy w  zakresie prawa dotyczącego dzieci i ich rodzin a także umiejętności współpracy, budowania bezpiecznych zasad respektowania reguł działania służb mundurowych oraz pedagogów i psychologów. Konsultantami w działaniach są specjaliści z Policji, Kuratorium Oświaty oraz  Centrum Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwala na budowanie relacji zaufania w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.

Efekty dotychczasowych działań w ramach programu:

 • aktywne uczestnictwo 15 pedagogów (psychologów) z różnego typu placówek oświatowych, 6 policjantów z wydziału prewencji ds. nieletnich, 1 specjalisty ds. nieletnich ze straży miejskiej w Zabrzu,
 • współpraca z zabrzańskimi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • ujawnianie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich (kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała, niszczenie mienia itd.),
 • reagowanie na przypadki  przejawów demoralizacji nieletnich,
 • minimalizowanie liczby uczniów wagarujących, wobec stwierdzonego faktu wagarowania podejmowane były i są dalsze działania – interwencja w szkole i środowisku domowym ucznia, informowanie szkoły o przedsięwzięciach oraz wysyłanie informacji do sądu w celu podjęcia decyzji w sprawie nieletniego),
 • przeprowadzanie skutecznych interwencji wobec uczniów palących papierosy, (rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych,  w przypadku pełnoletnich uczniów nakładanie mandatów) w odpowiedzi na sygnały od pracowników szkoły i mieszkańców Zabrza. Zwiększenie skutecznych interwencji u handlowców sprzedających nieletnim papierosy. Skierowanie spraw do sądu wobec handlowców sprzedających papierosy i alkohol nieletnim,
 • reagowanie na zgłoszenia placówek dotyczące zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie placówek oświatowych w celu zmniejszenia w/w zjawisk. Przeprowadzanie interwencji w placówce,
 • działania w środowisku domowym nieletnich, których efektem jest nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR,  kuratorami społecznymi w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
 • reagowanie na zgłoszenia mieszkańców Zabrza dotyczące zjawiska demoralizacji nieletnich w obrębie placówek oświatowych i w miejscu zamieszkania w celu zmniejszenia w/w zjawiska. Przeprowadzanie interwencji w placówce lub w domu rodzinnym,
 • reagowanie na przypadki przemocy w szkole, w domu rodzinnym – przeprowadzanie interwencji, powiadamianie odpowiednich instytucji o zjawisku przemocy,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących odpowiedzialności prawnej, karnej                        w placówkach oświatowych w  Zabrzu,
 • udzielanie pomocy, wsparcia szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu). Pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów. Informowanie o podjęciu dalszych kroków działania,
 • integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
 • podnoszenie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego projekt oraz instytucji wspierających w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem patologii społecznych, 
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta Zabrze,
 • ograniczenie liczby wagarowiczów w centrach handlowych w godzinach pracy szkół,
 • powrót do szkoły wieloletnich wagarowiczów. Uczniowie, którzy do tej pory wagarowali i sądzili, iż nie poniosą żadnych konsekwencji (oprócz pisemnych upomnień wysyłanych do domu rodzinnego, gdzie najczęściej nikt nie odbierał poczty) po wizycie w domu rodzinnym grupy profilaktyczno- interwencyjnej często wracali do szkoły. Czasem z powodu wstydu wobec sąsiadów, czasem z obawy, niejednokrotnie świętego spokoju, gdy do domu wkracza 3- osobowy zespół w tym osoba ze straży miejskiej w mundurze.
 • ujawnienie sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim w konsekwencji sprawy                       w sądzie dla nieletnich jako przejaw demoralizacji, a dla sprzedawcy sprawa w sądzie lub  mandat karny. Tak podjęte działania skłaniają coraz częściej sprzedawców do skontrolowania dowodu osobistego kupującego papierosy czy alkohol.
 • wsparcie dla pedagogów szkolnych w przypadkach konieczności interweniowania w domu ucznia, gdy jest to  jedyna możliwość nawiązania kontaktu z domem rodzinnym ucznia.

Realizowany w Zabrzu program „Lepiej Razem Niż Osobno” wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie
na pojawiające się problemy wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.

Zabrze 05-01-2011 r.

 

Partnerzy

  
  
bottom