logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj

Rok 2012 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem niż Osobno” jako podstawowe zadania określa:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynację działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski – Wydział Oświaty, szkoły i placówki oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
 • działania na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna),
 • organizowanie szkoleń z zakresu ograniczenia zjawisk patologicznych oraz przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich.

Od 10 stycznia do 20 grudnia 2012 r. patrol przeprowadził w szczególności
nw. działania:

Wylegitymowano:

 • 771 dorosłych. 
 • 538 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 484 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 195 rozmowy profilaktyczno -  ostrzegawcze  z prawnymi opiekunami nieletnich. 
 • 400 rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 212 czynności w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:

 • w liczbie 1315 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 830 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp.

Ujawnione wykroczenia:

 • 45 nałożonych mandatów karnych,
 • 72 pouczenia na sprawców wykroczeń

Ponadto z uwagi na fakt, że jest to również program profilaktyczny przeprowadzono w szkołach 108 prelekcji (57 klas – około 1 300 uczniów) na niżej wymienione tematy:

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Bezpieczne postawy.

W ramach programu podjęto realizację działań:

 • „Bezpieczne wakacje”.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach działań interdyscyplinarnych uczestnicy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej, kryzysowej, wiedzy w  zakresie prawa dotyczącego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin a także umiejętności współpracy, budowania bezpiecznych zasad respektowania reguł działania służb mundurowych i pedagogów oraz psychologów. Konsultantami w działaniach
są między innymi specjaliści z Policji i Sądu Rodzinnego. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwalają na budowanie relacji zaufania w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę
o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.

Efekty dotychczasowych działań w ramach programu :

 • aktywne uczestnictwo 13 pedagogów (psychologów) z różnego typu placówek oświatowych, 7 policjantów z wydziału prewencji ds. nieletnich, 1 specjalisty ds. nieletnich ze straży miejskiej w Zabrzu,
 • współpraca z zabrzańskimi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • ujawnianie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich (kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała, niszczenie mienia itd.),
 • reagowanie na przypadki  przejawów demoralizacji nieletnich,
 • minimalizowanie liczby uczniów wagarujących, wobec stwierdzonego faktu wagarowania podejmowane były i są dalsze działania – interwencja w szkole i środowisku domowym ucznia, informowanie szkoły o przedsięwzięciach oraz wysyłanie informacji do sądu w celu podjęcia decyzji w sprawie nieletniego),
 • przeprowadzanie skutecznych interwencji wobec uczniów palących papierosy, (rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych,  w przypadku pełnoletnich uczniów nakładanie mandatów) w odpowiedzi na sygnały od pracowników szkoły i mieszkańców Zabrza. Zwiększenie skutecznych interwencji u handlowców sprzedających nieletnim papierosy. Skierowanie spraw do sądu wobec handlowców sprzedających papierosy  i alkohol nieletnim,
 • reagowanie na zgłoszenia placówek dotyczące zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie szkół i placówek oświatowych w celu zmniejszenia w/w zjawisk. Przeprowadzanie interwencji w szkole lub placówce oświatowej,
 • działania w środowisku domowym nieletnich, których efektem jest nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR, kuratorami w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
 • reagowanie na zgłoszenia mieszkańców Zabrza dotyczące zjawiska demoralizacji nieletnich w obrębie szkół i placówek oświatowych i w miejscu zamieszkania w celu zmniejszenia w/w zjawiska. Przeprowadzanie interwencji w szkole, placówce oświatowej lub w domu rodzinnym,
 • reagowanie na przypadki przemocy w szkole, w domu rodzinnym – przeprowadzanie interwencji, powiadamianie odpowiednich instytucji o zjawisku przemocy,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących odpowiedzialności prawnej, karnej                        w szkole lub w placówce oświatowej w  Zabrzu,
 • udzielanie pomocy, wsparcia szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu). Pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów. Informowanie o podjęciu dalszych kroków działania,
 • integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
 • podnoszenie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego projekt oraz instytucji wspierających w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem patologii społecznych, 
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta Zabrze,
 • powrót do szkoły wieloletnich wagarowiczów.

Realizowany w Zabrzu program „Lepiej Razem Niż Osobno” wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie
na pojawiające się problemy wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.

Zabrze 07-01-2013 r.

 

Partnerzy

  
  
bottom