logo

.

Polecamy

 

 


PDF Drukuj

Rok 2014 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

W okresie od 7 stycznia do 12 grudnia 2014 r. patrol przeprowadził w szczególności nw. działania:

Programem objęto:

 • 302 uczniów w tym ujawniono 42 czynów karalnych

Monitoring wagarujących uczniów:

 • z 113 zgłoszonych wagarujących uczniów 43 uczniów zaprzestało wagarowania.

Prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym:

 • udzielono 328 porad w tym 177 prawnych, 77 socjalnych i 74 psychologicznych.

Wylegitymowano:

 • 521 dorosłych.
 • 381 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 373 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi.
 • 147 rozmów profilaktyczno -  wychowawczych z prawnymi opiekunami nieletnich.
 • 303 rozmów z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog).
 • 184 czynności w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:

 • w liczbie 691 w otoczeniu szkoły
 • w liczbie 468 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp.

Ujawnione wykroczenia:

 • 42 nałożonych mandatów karnych,
 • 23 pouczeń na sprawców wykroczeń

Przeprowadzono w szkołach 25 prelekcji (50 klas – około 902 uczniów) z uwagi
na fakt, że jest to również program profilaktyczny na niżej wymienione tematy:


 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Bezpieczne postawy.

W ramach programu podjęto realizację działań:

 • „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach działań interdyscyplinarnych realizatorzy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwalają na budowanie relacji zaufania
w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę
o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.

Efekty działań w ramach programu :

 • aktywne uczestnictwo 11 pedagogów (psychologów) z różnego typu zabrzańskich szkół, 5 funkcjonariuszy policji z Referatu ds. Przestępczości Nieletnich , 1 specjalisty ds. nieletnich ze straży miejskiej w Zabrzu,
 • współpraca z zabrzańskimi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • ujawnianie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich (kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała, niszczenie mienia itd.),
 • reagowanie na przypadki  przejawów demoralizacji nieletnich,
 • minimalizowanie liczby uczniów wagarujących, wobec stwierdzonego faktu wagarowania uczniów podejmowane były dalsze działania – interwencja w szkole i środowisku rodzinnym ucznia, informowanie szkoły o przedsięwzięciach oraz wysyłanie informacji do sądu w celu podjęcia decyzji w sprawie nieletniego,
 • przeprowadzanie skutecznych interwencji wobec uczniów palących papierosy, (rozmów profilaktyczno-wychowawczych,  w przypadku pełnoletnich uczniów nakładanie mandatów) w odpowiedzi na sygnały od pracowników szkoły i mieszkańców Zabrza. Zwiększenie skutecznych interwencji u handlowców sprzedających nieletnim papierosy. Skierowanie spraw do sądu wobec handlowców sprzedających papierosy  i alkohol nieletnim,
 • reagowanie na zgłoszenia szkół dotyczące zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie szkół i placówek oświatowych w celu zmniejszenia w/w zjawisk. Przeprowadzanie interwencji w szkole lub placówce oświatowej,
 • działania w środowisku rodzinnym nieletnich, których efektem jest nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR, kuratorami w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
 • reagowanie na zgłoszenia mieszkańców Zabrza dotyczące zjawiska demoralizacji nieletnich w obrębie szkół i placówek oświatowych i w miejscu zamieszkania w celu zmniejszenia w/w zjawiska. Przeprowadzanie interwencji w szkole, placówce oświatowej lub w domu rodzinnym,
 • reagowanie na przypadki przemocy w szkole, w domu rodzinnym – przeprowadzanie interwencji, powiadamianie odpowiednich instytucji o zjawisku przemocy,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących odpowiedzialności prawnej, karnej w szkole lub w placówce oświatowej w  Zabrzu,
 • udzielanie pomocy, wsparcia szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu). Pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów. Informowanie o podjęciu dalszych kroków działania,
 • integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
 • podnoszenie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego program oraz instytucji wspierających w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem patologii społecznych,
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta Zabrze,

Realizowany w Zabrzu program „Lepiej Razem Niż Osobno” wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie
na pojawiające się problemy wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.

Zabrze 22-01-2015 r.

 

Partnerzy

  
  

Ankieta

Które działania programu uważasz za najważniejsze?
 
bottom