logo

.

Polecamy

 

 


Rok 2011 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Od 10 stycznia do 20 grudnia 2011 r. patrol przeprowadził w szczególności nw. działania:

Wylegitymowano:
 • 776 dorosłych.
 • 568 nieletnich. 

Przeprowadzono:

 • 561 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 252 rozmowy profilaktyczno -  ostrzegawcze  z prawnymi opiekunami nieletnich.
 • 388 rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 331 czynności w miejscu zamieszkania.  
Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:
 • w liczbie 1743 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 697 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp. 
Ujawnione wykroczenia:
 • 59 nałożonych mandatów karnych,
 • 23 pouczenia na sprawców wykroczeń
Ponadto z uwagi na fakt, że jest to również program profilaktyczny przeprowadzono prelekcje w 81 klasach w 21 szkołach na niżej wymienione tematy:
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Bezpieczna droga do szkoły.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Bezpieczne postawy.
 • Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym i zagrożenia wynikające z kontaktu z nieznajomymi – spotkanie przeprowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP.
 • Odpowiedzialność prawna za wykroczenia i czyny karalne.
 • Realizacja obowiązku szkolnego, odpowiedzialność prawna 13-latka. 
W ramach programu podjęto realizację działań:
 • „Bezpieczne wakacje”.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”.  
W ramach działań interdyscyplinarnych uczestnicy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej, kryzysowej, wiedzy w  zakresie prawa dotyczącego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin a także umiejętności współpracy, budowania bezpiecznych zasad respektowania reguł działania służb mundurowych i pedagogów oraz psychologów.
Konsultantami w działaniach są między innymi specjaliści z Policji i Sądu Rodzinnego. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwalają na budowanie relacji zaufania w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.
Efekty dotychczasowych działań w ramach programu : 
 • aktywne uczestnictwo 15 pedagogów (psychologów) z różnego typu placówek oświatowych, 7 policjantów z wydziału prewencji ds. nieletnich, 1 specjalisty ds. nieletnich ze straży miejskiej w Zabrzu,
 • współpraca z zabrzańskimi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • ujawnianie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich (kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała, niszczenie mienia itd.),
 • reagowanie na przypadki  przejawów demoralizacji nieletnich,
 • minimalizowanie liczby uczniów wagarujących, wobec stwierdzonego faktu wagarowania podejmowane były i są dalsze działania – interwencja w szkole  oraz w środowisku domowym ucznia, informowanie szkoły o przedsięwzięciach oraz wysyłanie informacji do sądu w celu podjęcia decyzji w sprawie nieletniego),
 • przeprowadzanie skutecznych interwencji wobec uczniów palących papierosy, (rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych,  w przypadku pełnoletnich uczniów nakładanie mandatów) w odpowiedzi na sygnały od pracowników szkoły i mieszkańców Zabrza.
 • Zwiększenie skutecznych interwencji u handlowców sprzedających nieletnim papierosy. Skierowanie spraw do sądu wobec handlowców sprzedających papierosy  i alkohol nieletnim,
 • reagowanie na zgłoszenia placówek dotyczące zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie szkół i placówek oświatowych w celu zmniejszenia w/w zjawisk. Przeprowadzanie interwencji w szkole lub placówce oświatowej,
 • działania w środowisku domowym nieletnich, których efektem jest nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR, kuratorami w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
 • reagowanie na zgłoszenia mieszkańców Zabrza dotyczące zjawiska demoralizacji nieletnich w obrębie szkół i placówek oświatowych i w miejscu zamieszkania w celu zmniejszenia w/w zjawiska. Przeprowadzanie interwencji w szkole, placówce oświatowej lub w domu rodzinnym,
 • reagowanie na przypadki przemocy w szkole, w domu rodzinnym – przeprowadzanie interwencji, powiadamianie odpowiednich instytucji o zjawisku przemocy,
 • przeprowadzanie prelekcji dotyczących odpowiedzialności prawnej, karnej w szkole lub w placówce oświatowej w  Zabrzu,
 • udzielanie pomocy, wsparcia szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu). Pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów. Informowanie o podjęciu dalszych kroków działania,
 • integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
 • podnoszenie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego projekt oraz instytucji wspierających w zakresie rozwiązywania problemów związanych
 • ze zjawiskiem patologii społecznych, 
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta Zabrze,
 • powrót do szkoły wieloletnich wagarowiczów.   
Realizowany w Zabrzu program „Lepiej Razem Niż Osobno” wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie na pojawiające się problemy wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.
 

Partnerzy

  
  

Ankieta

Które działania programu uważasz za najważniejsze?
 
bottom