logo

.

Polecamy

 

 


Archiwum
PDF Drukuj

 Rok 2015 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

W okresie od 16 lutego do 11 grudnia 2015 r. patrol przeprowadził w szczególności
nw. działania:

Programem objęto:

 • 194 uczniów w tym ujawniono 16 czynów karalnych

Monitoring wagarujących uczniów:

 • z 58 zgłoszonych wagarujących uczniów 17 uczniów zaprzestało wagarowania.

Prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym:

 • udzielono 337 porad w tym 161 prawnych, 89 socjalnych i 87 psychologicznych.

Wylegitymowano:

 • 449 dorosłych. 
 • 302 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 172 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 68 rozmowy profilaktyczno -  wychowawczych z prawnymi opiekunami nieletnich. 
 • 200 rozmów z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 54 czynności w miejscu zamieszkania.
Więcej…
 
PDF Drukuj

Rok 2014 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

W okresie od 7 stycznia do 12 grudnia 2014 r. patrol przeprowadził w szczególności nw. działania:

Programem objęto:

 • 302 uczniów w tym ujawniono 42 czynów karalnych

Monitoring wagarujących uczniów:

 • z 113 zgłoszonych wagarujących uczniów 43 uczniów zaprzestało wagarowania.

Prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym:

 • udzielono 328 porad w tym 177 prawnych, 77 socjalnych i 74 psychologicznych.

Wylegitymowano:

 • 521 dorosłych.
 • 381 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 373 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi.
 • 147 rozmów profilaktyczno -  wychowawczych z prawnymi opiekunami nieletnich.
 • 303 rozmów z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog).
 • 184 czynności w miejscu zamieszkania.

Więcej…
 
PDF Drukuj

Rok 2013 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno” jako podstawowe zadania określa:


 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynację działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski – Wydział Oświaty, szkoły i placówki oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
 • działania na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna),
 • organizowanie szkoleń z zakresu ograniczenia zjawisk patologicznych oraz przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich,
 • prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95 (każda środa).
Więcej…
 
PDF Drukuj

Rok 2012 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem niż Osobno” jako podstawowe zadania określa:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynację działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski – Wydział Oświaty, szkoły i placówki oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
 • działania na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna),
 • organizowanie szkoleń z zakresu ograniczenia zjawisk patologicznych oraz przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich.
Więcej…
 

Rok 2011 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Od 10 stycznia do 20 grudnia 2011 r. patrol przeprowadził w szczególności nw. działania:

Wylegitymowano:
 • 776 dorosłych.
 • 568 nieletnich. 

Przeprowadzono:

 • 561 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 252 rozmowy profilaktyczno -  ostrzegawcze  z prawnymi opiekunami nieletnich.
 • 388 rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 331 czynności w miejscu zamieszkania.  
Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:
 • w liczbie 1743 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 697 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp. 
Ujawnione wykroczenia:
 • 59 nałożonych mandatów karnych,
 • 23 pouczenia na sprawców wykroczeń
Więcej…
 
PDF Drukuj
Rok 2010 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

Od stycznia do września 2010 r. patrol przeprowadził nw. działania:

Wylegitymowano:

 • 581 dorosłych. 
 • 423 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 681 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 194 rozmowy profilaktyczno -  ostrzegawcze  z prawnymi opiekunami nieletnich. 
 • 203 rozmowy z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 242 czynności w miejscu zamieszkania.
 • 17 pouczeń.

Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:

 • w liczbie 1199 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 577 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp.

Ujawniono:

 • 21 wykroczeń (art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • 4 wykroczenia (art. 13 ust.1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych),
 • 8 wykroczeń (art. 145 Kodeksu Wykroczeń (zaśmiecanie),
 • 6 wykroczeń (art. 97 Kodeksu Wykroczeń (prowadzenie pojazdu bez uprawnień),

Ponadto z uwagi na fakt, że jest to również program profilaktyczny przeprowadzono prelekcje w 122 klasach w 23 szkołach na niżej wymienione tematy:

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Przemoc rówieśnicza.
 • Bezpieczne postawy.
 • Odpowiedzialność prawna i jej konsekwencje.
 • Bezpieczny Internet.

W ramach programu podjęto realizację działań:

 • „Bezpieczne wakacje”.
 • „Bezpieczna droga do szkoły”.
Więcej…
 
PDF Drukuj

Rok 2009 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Od roku 2008 „Lepiej Razem Niż Osobno” zostało wpisane w rzeczywistość miasta – działania są finansowane przez Gminę Zabrze i trwają nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol realizuje przydzielone mu zadania w zakresie:

 • nadzorowania drogi dojścia do szkoły dzieci i młodzieży,
 • reagowania na zjawisko uchylania się od obowiązku szkolnego,
 • przeprowadzania działań zmierzających do ograniczenia zjawiska:
  • żebractwa,
  • przemocy emocjonalnej,
  • fizycznej, seksualnej,
  • wymuszeniom i kradzieżom,
  • zjawiskom  narkomanii,
  • spożywania alkoholu,
  • palenia papierosów przez nieletnich.  

Coraz częściej patrol  wkracza także w profilaktykę pierwszorzędową prowadząc spotkania z dziećmi
i młodzieżą od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne.

Więcej…
 
PDF Drukuj

Rok 2008 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno” opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów, Policję - koordynatorów ds. nieletnich oraz grupy ds. nieletnich Straży Miejskiej. Działania Programu spotkały się z pozytywnym odbiorem w środowisku oświatowym Miasta Zabrze i uznaniem władz miejskich.

W 2007 roku Zespół ds. Bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Miasta Zabrze1 dokonał niezbędnych modyfikacji programu oraz wystąpił z inicjatywą przystąpienia do konkursu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, składając wniosek na dofinansowanie programu. Program zajął wysokie, bo pierwsze miejsce w województwie śląskim, otrzymując tym samym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt realizowany był na terenie Gminy Zabrze w okresie od dnia 17.03.2008 r. do 17 grudnia 2008 r.

Więcej…
 


Partnerzy

  
  
bottom