Drukuj

Rok 2008 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem Niż Osobno” opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów, Policję - koordynatorów ds. nieletnich oraz grupy ds. nieletnich Straży Miejskiej. Działania Programu spotkały się z pozytywnym odbiorem w środowisku oświatowym Miasta Zabrze i uznaniem władz miejskich.

W 2007 roku Zespół ds. Bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Miasta Zabrze1 dokonał niezbędnych modyfikacji programu oraz wystąpił z inicjatywą przystąpienia do konkursu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, składając wniosek na dofinansowanie programu. Program zajął wysokie, bo pierwsze miejsce w województwie śląskim, otrzymując tym samym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt realizowany był na terenie Gminy Zabrze w okresie od dnia 17.03.2008 r. do 17 grudnia 2008 r.

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem niż Osobno” jako podstawowe zadania określał:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 • koordynację działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd Miejski – Wydział Oświaty, szkoły i placówki oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Lokalny Ośrodek Wsparcia),
 • działania na rzecz przestrzegania Praw Dziecka w środowisku wychowującym przez zespół interwencyjny,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie (odpowiedzialność prawna, pomoc psychologiczna),
 • organizowanie szkoleń z zakresu ograniczenia zjawisk patologicznych oraz przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich.


Zgodnie z myślą przewodnią rządowego programu „Razem Bezpieczniej” Zabrze dąży do stworzenia bezpiecznego miasta w obszarze bezpieczeństwa dzieci oraz wsparcia rodziny poprzez wspólne działanie instytucji i służb działających na rzecz dziecka i rodziny.
W ramach programu został powołany zespół realizujący działania interwencyjno-profilaktyczne. Codziennie (od poniedziałku do piątku) w rejonie objętym bezpośrednimi działaniami, trzyosobowy zespół (Policjant, Strażnik Miejski, pedagog szkolny) :

 • nadzorował drogi dojścia dzieci i młodzieży do szkoły,
 • reagował na zjawiska uchylania się od realizowania obowiązku szkolnego i ucieczek ze szkoły,
 • przeprowadzał kontrolę terenów wokół szkoły oraz miejsc gromadzenia się osób nieletnich,
 • prowadził obserwację placówek oświatowych pod kątem działania osób niepożądanych (głównie dealerów, osób  dokonujących wymuszeń, zastraszeń),
 • przeprowadzał interwencje na terenie szkół i placówek  oświatowo-wychowawczych, 
 • przeprowadzał działania edukacyjne w obszarach bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 • przeprowadzał działania w miejscu zamieszkania  nieletniego (rozmowy z rodzicami i opiekunami nieletnich, udzielał porad).

W ramach programu:

 • przeprowadzono akcję promującą program w mieście – plakaty i ulotki zostały rozprowadzone po placówkach oświatowych i innych instytucjach pracujących na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży,
 • udostępniono stronę internetową (www.lepiejrazem.org),
 • przeprowadzono szkolenia dla grup interdyscyplinarnych pracujących
 • w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży, dotyczące budowania umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych,
 • opracowano i wydano Informator Pomocowy pt.: „Policja, Straż Miejska
 • w Zabrzu” zawierający poza aktualnymi informacjami dotyczącymi kompetencji i zadań, struktur organizacyjnych i danych o organizacji pracy służb, wzory pism procesowych dla osób poszukujących pomocy,
 • opracowano i wydano Informator Pomocowy pt.: „A co po szkole?” zawierający wskazówki dla osób poszukujących różnych form zdrowego spędzania czasu, samodoskonalenia się poprzez rozwijanie zainteresowań, pasji i pomysłów.

Praca patroli oraz działalność szkoleniowo - promocyjna była koordynowana przez Zespół Koordynatorów.
Realizowany w Zabrzu program wspierał szkołę, dawał gwarancję szybkiej reakcji
na zdarzenia i kompleksowe oddziaływanie na pojawiające się problemy.

Sporządziła:
Danuta Stanek

Zabrze 30-12-2008 r.


1 Zespół został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 500/ZKOL/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. oraz Zarządzeniem nr 29/ZKOL/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.01.2008 r.