Drukuj

Rok 2009 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”.

Od roku 2008 „Lepiej Razem Niż Osobno” zostało wpisane w rzeczywistość miasta – działania są finansowane przez Gminę Zabrze i trwają nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol realizuje przydzielone mu zadania w zakresie:

 • nadzorowania drogi dojścia do szkoły dzieci i młodzieży,
 • reagowania na zjawisko uchylania się od obowiązku szkolnego,
 • przeprowadzania działań zmierzających do ograniczenia zjawiska:
  • żebractwa,
  • przemocy emocjonalnej,
  • fizycznej, seksualnej,
  • wymuszeniom i kradzieżom,
  • zjawiskom  narkomanii,
  • spożywania alkoholu,
  • palenia papierosów przez nieletnich.  

Coraz częściej patrol  wkracza także w profilaktykę pierwszorzędową prowadząc spotkania z dziećmi
i młodzieżą od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach działań interdyscyplinarnych uczestnicy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej, kryzysowej, wiedzy w  zakresie prawa dotyczącego dzieci i ich rodzin a także umiejętności współpracy, budowania bezpiecznych zasad respektowania reguł działania służb mundurowych oraz specjalistów pedagogiki i psychologii. Konsultantami w działaniach są specjaliści z Policji, Kuratorium Oświaty oraz  Centrum Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwala na budowanie relacji zaufania w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.

 

Obecnie w Programie Lepiej Razem Niż Osobno pracują:

 • Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich,
 • Strażnik Miejski
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni ze wszystkich zabrzańskich dzielnic.
Czas pracy patroli na wniosek grupy interdyscyplinarnej poszerzono o popołudnia i soboty
oraz wakacje i ferie.
Do spektakularnych efektów pracy zespołu należą między innymi:
 • Ujawnienie spraw molestowania seksualnego małoletnich przez osoby spokrewnione – sprawcy czynów zostali ukarani. Dziecko molestowane przez matkę zostało umieszczone w ośrodku opiekuńczym i otoczone opieką specjalistów.
 • Wykrycie blisko 30 osobowej grupy nastolatków w wieku od 14 do 18 lat trudniących się rozprowadzaniem substancji psychogennych wśród rówieśników – sprawa znalazła swój epilog w Sadzie Rodzinnym i Nieletnich oraz Karnym
 • Zapobieżenie wymuszeniom pieniędzy pod groźbami – grupa gimnazjalistów ze względu na wagę czynu będzie odpowiadała z Kodeksu Karnego
 • Ograniczenie liczby wagarowiczów w centrach handlowych w godzinach pracy szkół – ujawniane przypadki to najczęściej goście z sąsiednich miast.
 • Powrót do szkoły wieloletnich wagarowiczów – dzięki wizytom w domach uczniów patrolu
 • i rozmowom z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego udało się nakłonić ich do chodzenia do szkoły.
 • Ujęcie 15 letniego nożownika zastraszającego rówieśników w środowisku szkolnym i okołoszkolnym – w chwili obecnej przebywa w Areszcie Śledczym, a sprawa została z Sądu Rodzinnego przekazana do Sądu Karnego.
 • Ujawnienie sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim – sprzedawcy są karani mandatami , jedna sprawa została skierowana do Sądu Karnego.
 • Szybkie reakcje na przemoc rówieśniczą na terenach szkół.
 • Wsparcie dla pedagogów szkolnych w przypadkach konieczności interweniowania w domu ucznia
 • Interwencje w przypadkach palenia papierosów na terenie szkół zakończone potwierdzonym przez OPiLU rozpoczęciem terapii uzależnień.
 • Podejmowanie prób pomocy rodzicom i opiekunom niewydolnym wychowawczo poprzez wskazywanie instytucji i osób pomagających w problemie a działających na terenie Zabrza
 • W czasie wakacji i ferii nie doszło do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu dzieci spowodowanych nieuwagą czy zaniedbaniem w miejscach zabaw, kąpieliskach.
W codziennej pracy Program otrzymuje ogromne wsparcie od dyrektorów szkół zabrzańskich umożliwiających pracę na rzecz całego miasta swoim pedagogom i psychologom, dyrekcji i pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu dbających o zaplecze organizacyjne Programu, Komendantów Policji i Straży Miejskiej – dzięki współpracy, których Patrol może poruszać się po całym mieście autem, co pozwala na szybkie reagowanie w terenie, a także odpowiadających na wynikające z codziennej rzeczywistości programu potrzeby kadrowe organizacyjne.