Drukuj

 Rok 2015 w Programie „Lepiej Razem Niż Osobno”

W okresie od 16 lutego do 11 grudnia 2015 r. patrol przeprowadził w szczególności
nw. działania:

Programem objęto:

 • 194 uczniów w tym ujawniono 16 czynów karalnych

Monitoring wagarujących uczniów:

 • z 58 zgłoszonych wagarujących uczniów 17 uczniów zaprzestało wagarowania.

Prowadzenie doradztwa prawnego, psychologicznego i socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym:

 • udzielono 337 porad w tym 161 prawnych, 89 socjalnych i 87 psychologicznych.

Wylegitymowano:

 • 449 dorosłych. 
 • 302 nieletnich.

Przeprowadzono:

 • 172 rozmów profilaktyczno -  ostrzegawczych  z nieletnimi. 
 • 68 rozmowy profilaktyczno -  wychowawczych z prawnymi opiekunami nieletnich. 
 • 200 rozmów z przedstawicielami szkoły (pedagog, dyrektor, nauczyciel, psycholog ).
 • 54 czynności w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono kontrole w miejscu grupowania się dzieci i młodzieży tj:

 • w liczbie 491 w otoczeniu szkoły 
 • w liczbie 358 w innych miejscach takich jak: dworce PKM i PKP, skwery, parki, place zabaw, itp.

Przeprowadzono w szkołach 25 prelekcji (36 klas – około 820 uczniów) z uwagi
na fakt, że jest to również program profilaktyczny
na niżej wymienione tematy:

 • Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Bezpieczne postawy.

W ramach programu podjęto realizację działań:

 • „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach działań interdyscyplinarnych realizatorzy programu stale doskonalą swoje umiejętności w zakresie interwencji wychowawczej. Wspólne szkolenia wszystkich osób działających w Programie pozwalają na budowanie relacji zaufania
w profesjonalne podejście do problemu, oparte o spójne zasady działania i wiedzę
o możliwościach i kompetencjach każdego z członków patrolu.

Efekty działań w ramach programu : 

 • aktywne uczestnictwo w patrolach 9 pedagogów (psychologów) z różnego typu zabrzańskich szkół, 7 funkcjonariuszy policji z Referatu
  ds. Przestępczości Nieletnich , 1 specjalisty ds. nieletnich ze Straży Miejskiej w Zabrzu,
 • współpraca z zabrzańskimi szkołami i placówkami oświatowymi,
 • ujawnianie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich (kradzieże, rozboje, uszkodzenia ciała, niszczenie mienia itd.),
 • reagowanie na przypadki  przejawów demoralizacji nieletnich,
 • minimalizowanie liczby uczniów wagarujących, wobec stwierdzonego faktu wagarowania uczniów podejmowane były dalsze działania – interwencja  w szkole i środowisku rodzinnym ucznia, informowanie szkoły o przedsięwzięciach oraz wysyłanie informacji do sądu w celu podjęcia decyzji w sprawie nieletniego,
 • przeprowadzanie skutecznych interwencji wobec uczniów palących papierosy, (rozmów profilaktyczno-wychowawczych,  w przypadku pełnoletnich uczniów nakładanie mandatów) w odpowiedzi na sygnały od pracowników szkoły i mieszkańców Zabrza. Zwiększenie skutecznych interwencji u handlowców sprzedających nieletnim papierosy. Skierowanie spraw do sądu wobec handlowców sprzedających papierosy  i alkohol nieletnim,
 • reagowanie na zgłoszenia szkół dotyczące zjawiska wymuszeń, zastraszeń i pobić w obrębie szkół i placówek oświatowych w celu zmniejszenia w/w zjawisk. Przeprowadzanie interwencji w szkole lub placówce oświatowej,
 • działania w środowisku rodzinnym nieletnich, których efektem jest nawiązanie kontaktów rodziców i opiekunów ze szkołami i pracownikami socjalnymi MOPR, kuratorami w celu poprawy skuteczności oddziaływań wychowawczych,
 • reagowanie na zgłoszenia mieszkańców Zabrza dotyczące zjawiska demoralizacji nieletnich w obrębie szkół i placówek oświatowych i w miejscu zamieszkania w celu zmniejszenia w/w zjawiska. Przeprowadzanie interwencji w szkole, placówce oświatowej lub w domu rodzinnym,
 • reagowanie na przypadki przemocy w szkole, w domu rodzinnym – przeprowadzanie interwencji, powiadamianie odpowiednich instytucji o zjawisku przemocy,
 • udzielanie pomocy, wsparcia szkołom i placówkom oświatowym w przypadkach wystąpienia sytuacji trudnych lub zdarzeń o charakterze patologicznym (łatwość dostępu do zespołu). Pomoc w rozwiązywaniu występujących problemów. Informowanie o podjęciu dalszych kroków działania,
 • integracja i doskonalenie form działania zespołu w ramach wspólnych szkoleń,
 • podnoszenie poziomu wiedzy członków zespołu realizującego program oraz instytucji wspierających w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem patologii społecznych, 
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności społecznej wobec zdarzeń i sytuacji niepożądanych mieszkańców miasta Zabrze,

Realizowany w Zabrzu program „Lepiej Razem Niż Osobno” wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej reakcji na zdarzenia a ponadto kompleksowo oddziaływuje
na pojawiające się
problemy wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze.

Zabrze 11-01-2016 r.